Referat af netværksmøde for seniorklubberne den 1.april 2019

Referat af netværksmøde for seniorklubberne den 1.april 2019 kl. 10-14.

Deltagere: Birthe Møl Laursen Aakanden, Inger Mikkelsen Heden, Erna Irene Christiansen Valdemar sejr, Vagn Lykke Nielsen Frecia, Kristiane Jensen Seniorklub Nord, Leo Petersen Fynboerne, Vibeke Borup ressourceperson, Bent Brøndum ressourceperson, Katrine Eskelund, DDL. Afbud: Karen Margrethe Hansen Sydhavsøerne, Jørgen Mortensen Svanereden.

1. Kort nyt fra DDL’s indsats på ældreområdet

DDL har igennem flere år været i dialog med Københavns kommune om et plejecenter for ældre døve. Det er nu lykkedes at få byrådet i København til at godkende en afdeling for ældre døve på Kastanjehusene på Nørrebro. Målet er, at afdelingen kan åbne i 2020, og DDL er med i den videre dialog med plejehjemsledelsen og kommunen. DDL vil blandt andet kæmpe for at sikre et godt tegnsprogsmiljø og vil understrege vigtigheden af at ansætte døve medarbejdere. De døve beboere, der bor på Fælledgården på Østerbro kan vælge at flytte eller blive.

I forlængelse heraf havde deltagerne en længere drøftelse vedrørende bestilling af tolk og sektoransvar. DDL arbejder på, at man ikke skal kastes rundt mellem kommuner og regioner alt efter hvem, der har sektoransvaret. Der findes mange myter og megen uvidenhed omkring tolkning. Arbejdet med at informere offentlige instanser er et fortløbende arbejde. Samtidig er det vigtigt, at ældre døve kender til muligheden for at få en døvetolk med. Informationen om døvetolke muligheden kunne være et særligt indsatsområdet for DDL. Det vedtages, at netværket opfordrer DDL’s hovedbestyrelse til at diskutere ældre døve og tolkemuligheder, herunder en skærpet information vedr. ældre døve og muligheden for døvetolk.

Besøgstjenesten.

Behovet for besøgsvenner er stadig stort. Formændene opfordres til prikke til deres medlemmer, hvis der er nogen, der kunne være interesseret i at blive besøgsven. DDL har oprettet en hotline, hvor døve, der oplever ensomhed eller har det psykisk svært, kan ringe via Skype og få en snak på tegnsprog. Hotlinen holder åbent hver mandag aften fra kl. 18-21, og opkaldene besvares af vores dygtige frivillige, der alle har tavshedspligt. Man skal ikke være medlem af DDL for at kunne ringe. Hvis man er interesseret i at kontakte hotlinen, kan den kontaktes via følgende Skypeadresser: ddl-hotline-1@outlook.dk ddl-hotline-2@outlook.dk

2. Nordisk seniortræf i Danmark 2019

Man kan stadig som senior nå at søge DDL’s Støttefond, hvis man ønsker at deltage i træffet. Næste frist for at kunne søge støttefonden er 1.juni 2019. Man kan finde flere informationer om støttemulighederne på DDL’s hjemmeside: https://ddl.dk/medlem/fonde/ Hvis man oplever udfordringer med at tilmelde sig, så kontakt Katrine eller Bent. Ældrevejlederen kan ligeledes bistå med at oversætte invitationen fra dansk til tegnsprog. Sidste frist for tilmelding til nordisk seniortræf er 1.maj 2019.

3. Nyt fra seniorklubberne

Herning: Vedtægterne er blevet ændret i forbindelse med generalforsamling, sådan at bestyrelsen fremover går fra 5 medlemmer til 3, fordi så få vil være med i bestyrelsen. I den kommende uge konstituerer bestyrelsen sig.

Ringsted: Vedtægerne skal ændres igen efter den overståede generalforsamling, fordi der skal tilføjes muligheden for at have en suppleant. Valdemar sejr holder fast i 3 bestyrelsesmedlemmer. Overvejer at flytte klubdag fra torsdag til mandag på grund af praktiske omstændigheder. I seniorklubben er der 24 medlemmer.

Fredericia: Generalforsamlingen er veloverstået. Arrangementer og økonomi fungerer, som det skal. Seniorklubben mødes fortsat torsdage i ulige uger.

Aarhus: Generalforsamlingen er overstået. Medlemmerne er dog indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 24.april, fordi seniorklubben fremadrettet kommer til at høre under Aarhus døveforening. Seniorklubben ønsker at komme ind under døveforeningen for blandt andet at få hjælp til §18 ansøgninger. Seniorklubben ønsker dog indtil videre at være på Folkestedet i stedet for i døveforeningen af hensyn til den fysiske tilgængelighed. På den ekstraordinære generalforsamling den 24.april, vil bestyrelsen konstituere sig. I Aarhus er der 50 medlemmer af seniorklubben.

Aalborg: Kristiane Jensen er valgt som formand for seniorklubben. Bestyrelsen har altid bestået af 5 medlemmer, men vedtægterne er blevet ændret, sådan at der er blevet tilføjet en næstformand i bestyrelsens sammensætning. Samtidig er der nu kun en repræsentant mod før 2 for at fastholde samme antal bestyrelsesmedlemmer. Seniorklubben overvejer at blive en afdeling eller et udvalg under Aalborg tegnsprogsforening af hensyn til ressourcer. Der er derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 29.maj, hvor eneste punkt er, om seniorklubben skal nedlægges som en selvstændig forening og høre ind under Aalborg tegnsprogsforening. Hvis det bliver endeligt vedtaget, sker overflytningen formentligt pr 1.1 2020.

Odense: Årsmøde veloverstået. Blandt de fire tovholdere ønskede ingen at fortsætte. Udfaldet blev, at Folmer Pedersen blev formand, Vibeke Borup er sekretær, Leo Petersen er kasserer, Grethe Søndersø er bestyrelsesmedlem. Seniorklubben er allerede under Fyns døveforening. I seniorklubben er der 60 medlemmer. En gruppe af frivillige har i samarbejde med Odense kommune søgt og fået penge til at ansætte en aktivitetsmedarbejder der skal gøre en særlig indsats for døve på Fyn. Valget er faldet på Malene Melander. Torsdage i ulige uger er der aktiviteter fra kl. 10-16, hvor gruppen mødes i døveforeningens hus. Målgruppen for aktiviteterne er arbejdsløse, ældre og andre, der har lyst til at være med. Der vil være kreative aktiviteter, men aktiviteterne vil være tilpasset, hvad gruppen ønsker. Der er også mulighed for at bruge kommunens aktivitetshus, der ligger tæt på døvehuset. Bred enighed om, at det er rigtig flot med så fint et lokalt initiativ.

København: To nye i bestyrelsen eftersom to er trådt ud. Brohusklubben er en selvstændig forening med egen økonomi og får hjælp til at søg kommunerne om tilskud. Brohusklubben har i alt 206 medlemmer. Klubben har et bredt udvalg af aktiviteter og er i gennemsnit 70-80 deltagere pr klubmøde.

4. Eventuelt.

Der efterspørges oplæg om, hvordan man som bestyrelse i lokalforeningerne kan fremlægge regnskab, så det er forståeligt for medlemmerne. Der henvises til foreningsseminaret, som DDL afholder hvert år i løbet af efteråret.

DDL’s samlede årsregnskab efterspørges. Alle årsregnskaber er tilgængelige på DDL’s hjemmeside: www.ddl.dk.

Seniortræf 2020 skal være i Fredericia den 10.juni. Til december kommer Frecia med flere informationer og invitation. Vi genopfriskede, at seniortræf fremadrettet skal være den anden onsdag i juni.

Stor ros til Lars Knudsen som formand. Han er meget synlig og har mange gode tanker om, hvordan man sikrer døves rettigheder i Danmark.

Drøftelse af formandsnetværket og dets fremtid. Fungerer det i sin nuværende form, eller skal det ændres? Enighed om, at netværket skal mødes to gange om året, da der skal være løbende sparring og udveksling blandt formændene. Netværket er enige om, at det fremadrettet er et formandsnetværk, og bliver formanden forhindret, må man godt sende en vikar, men vikaren skal have mandat til at stemme på klubbens vegne, hvis det bliver aktuelt. En drøftelse af, at der skal være en formålsbeskrivelse for netværket, sådan at der løbende kan følges op. Katrine laver et udkast og sender det til gennemsyn blandt formændene.

5. Næste møde.

Næste møde finder sted den 7. oktober 2019 klokken 10-14 hos CFD i Odense.

Del siden